Zdrowie Życie

Wypadek w drodze do pracy

Coraz częściej pokonujemy coraz dłuższe odległości w drodze do i z pracy. Jakie prawa nam przysługują, jeśli podczas przemierzania tej trasy zdarzy nam się wypadek?

Już dawno minęły czas, gdy wszyscy pracowaliśmy niedaleko miejsca zamieszkania. Obecnie jest to przywilej już tylko nielicznych. Większość z nas musi w drodze do pracy pokonać jakąś odległość. Czasem jest to kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt kilometrów. Podczas tej drogi do lub z pracy do domu może nam się przydarzyć wypadek. Na szczęście, jeśli my/nasz pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie przysługuje nam szereg świadczeń.

 

Wypadek w drodze z pracy- definicja
Za wypadek w drodze do pracy uznaje się zdarzenie, jakie miało miejsce podczas pokonywania odległości z miejsca zamieszkania do zakładu pracy i z powrotem i mieszczące się w cechach ubezpieczenia rentowego. Co to oznacza? Definicję tę można rozbić na dwa podstawowe elementy, zdążenie i drogę.

 

Zdarzenie
Zdarzenie, czyli wypadek; aby zaistniała sytuacja spełniała znamiona wypadku powinna być: nagła, dziejąca się poza wolą poszkodowanego i nie mająca przyczyny w jego organizmie. Oznacza to, że zdarzenie to nie może być spowodowane przez nas celowo i musi być przypadkowe. Nie może też być związane z organizmem pracownika. Będzie to więc np. wypadek samochodowy, poślizgnięcie się i złamanie nogi na śliskim chodniku czy upadek ze chodów na blokowej klatce schodowej. Wypadkiem nie będzie zaś celowe potrącenie przez samochód czy ból nieleczonego zęba podczas drogi do pracy.
Generalnie więc sama definicja wypadku nie budzi większych wątpliwości.

Droga
Za drogę do pracy rozumiemy odległość jaką pokonujemy. Pojęcie to jest jednak bardziej skomplikowane niż można by na początku sądzić. Oznacza ono przede wszystkim drogę jaką przebywa pracownik od miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania zatrudnienia lub jakiejkolwiek działalności, która stanowi podstawę ubezpieczenia rentowego. Ważne jest by droga ta była najkrótsza i nieprzerwana.

  • Najkrótsza– pojęcie to oznacza, iż droga z/do zakładu pracy powinna być najkrótszą z możliwych. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy udawać się do pracy w linii prostej, na przełaj. Ustawodawca zwraca bowiem uwagę na dogodność ze względów komunikacyjnych. Oznacza to, że możemy np. jechać dłuższą trasą pociągiem niż przesiadać się 10 razy jadąc tramwajem.
  • Nieprzerwana– drogę powinno się przebywać nieprzerwanie. Niemniej jednak możliwy jest wyjątek zwany „uzasadnioną życiowo przerwą”. Pojęcie to jest płynne i różnie rozumiane przez sądy. Niemniej jednak zatrzymanie się, aby zatankować, skorzystać z toalety nie stanowi tutaj problemu. Wymiar sprawiedliwości dość przychylnie patrzy też na dokonanie zakupu leków po drodze czy podstawowe zakupy spożywcze. Wypad do kina, czy „shopping” w centrum handlowy już jednak pod tę definicję nie podlegają.
  • Początek i konie drogi. Kolejny punkt definicji, któremu warto się przyjrzeć. Gdy wracamy do domu, początkiem drogi jest moment opuszczenia miejsca/terenu pracy. Końcem zaś przekroczenie progu domu. Oznacza to, że jeśli spadniemy ze schodów na naszej klatce schodowej w bloku lub potkniemy się na własnej posesji w domku jednorodzinnym będzie się to kwalifikowane jako wypadek w drodze do/ z pracy.
  • Ponadto jako wypadek w drodze do pracy można zaliczyć np. uszczerbek na zdrowiu poniesiony podczas udawania się do zakładowej stołówki, która nie znajduje się jednak poza terenem zakładu, np. w budynku po drugiej stronie ulicy.

 

 

Świadczenie
Jeśli na skutek zdarzenia spełniającego znamiona wypadku w drodze do pracy/z pracy poszkodowany utracił czasowo zdolność wykonywania obowiązków służbowych przysługuje mu świadczenie w wysokości pełnej kwoty wynagrodzenia przez okres 215 dni. W tym czasie od pierwszego do 33 dnia wynagrodzenie to wypłacane jest przez pracodawcę, później od 34 do końca przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Ponadto, jeśli do uszczerbku na zdrowiu doszło z czyjejś winy, np. nieposypanego solą śliskiego chodnika w zimie, poszkodowany może niezależnie ubiegać się o zadość uczynienie od winowajcy.

 

Decyzja o udzieleniu świadczenia
Decyzję o udzieleniu świadczenia podejmuje ZUS na podstawie danych zebranych od poszkodowanego, świadków, organów badających sprawę (Np. policji, pogotowia) i karty wypadku sporządzonej przez pracodawcę. Na podstawie tych dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiednio kwalifikuje zdarzenie i zgadza się na wypłatę środków.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz